گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس

گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس

در این نوشته قصد داریم نکات فهرست شده در زیر را که برای نصب و استفاده از دزدگیر اماکن کوماکس مهم و قابل توجه است را بررسی کنیم.

ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای راه اﻧﺪازی
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮد
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی روی ﺑﺮد اﺻﻠﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دکمه های رﯾﻤﻮت
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮیق ﻧﺮم اﻓﺰار
تنظﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺼﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ از ﮐﯿﭙﺪ(LCD)
رﻓﻊ ﻋﯿﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای راه اﻧﺪازی:

ابتدا ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را در ﺳﻮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﮐﺮدن سیم ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ”ﻫﻢ ﺑﺎﻃﺮی و ﻫﻢ ﺑﺮق اﺻﻠﯽ ) ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ، ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه راﺑﻪ ﺑﺮق ﯾﺎ ﺑﺎﻃﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

دستگاه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ۲ﺑﺎر ﺑﻮق ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻮق دوم دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ تماس ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دزدﮔﯿﺮ(ﺑﻌﺪ از ﺑﻮق دوم)، اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻮق ﺑﺨﻮرد ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه شناخته شده است.

جهت ﺳﺖ ﮐﺮدن رﯾﻤﻮت ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﮐﻤﻪ LERNرا ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﯾﮑﯽ ار دﮐﻤﻪ ﻫﺎی رﯾﻤﻮت را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﻮق از دﺳﺘﮕﺎه ، رﯾﻤﻮت ﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد.و در اﻧﺘﻬﺎ دﮐﻤﻪ LERN را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه(گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس)

فعال ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﻤﻮت (دﮐﻤﻪ A ﯾﺎ دﮐﻤﻪ ﻗﻔﻞ) وﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.

با تحریک ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎی (ﺷﺎﻣﻞ:ﭼﺸﻢ،ﺳﯿﺮن، ﺳﻨﺴﻮرﺿﺮﺑﻪ،دﺗﮑﺘﻮر و …) ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒین ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﻋﻼم ﻫﺸﺪار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﮕﯿﺮد.

اگر ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ(ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻤﻮت ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ) دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻌﺪی ﺗﻤﺎس ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.

درﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﮑﺮدن ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن آژﯾﺮ زدن دﺳﺘﮕﺎه ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.(اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ)و ﺳﭙﺲ آژﯾﺮﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش DTMF: ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻨﮕﺎم آژﯾﺮ زدن اﺳﺖ.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻋﺪد ۲ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﭙﺲ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه و واردﮐﺮدن رﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.(ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.)

Electrogostar
ارسال دیدگاه